(Source: Pinterest/Tina Shirbroun via Nail It! Magazine)
7. Spooky Silhouettes