Toni Braxton, 1997
Toni Braxton was not messing around in this white dress.