1. DIY Pom Pom Basket
Found on Pinterest here, from Honestly WTF.